Obchodní podmínky Bombaauto

Poslední změna 26.4.2012.

Vítejte na Bombaauto!

Děkujeme, že používáte služby Bombaauto!

Bombaauto je online a mobilní služba (dále jen "Služba/y") která svým uživatelům umožňuje prohlížet, nakupovat a prodávat auta.

Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí těchto smluvních podmínek, okamžitě přestaňte naše Služby používat.

Přistupováním ke službám Bombaauto nebo jejich užíváním dobrovolně souhlasíte s následujícími podmínkami:

1. Obecná ustanovení

Provozovatelem služeb Bombaauto je společnost MARTIN BULANT, Dolnokubínská 1671, 393 01 Pelhřimov, IČ: 70515875, DIČ: CZ7711201509, Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku od 9.6.2000, evidenční číslo ŽL: 330402-7901-00, dále jen "Bombaauto" nebo „Provozovatel“.

Uživatelé serveru Bombaauto, dále jen „uživatelé“, "Uživatelé", „Kupující“, "Prodávající" nebo „Obchodníci“. Za uživatele jsou považováni všichni, kdo jakýmkoli způsobem přistupují ke službám Bombaauto nebo je používají a nezáleží na tom, zda jsou registrovanými uživateli, či nikoli.

 1. Vyhrazujeme si právo provoz Bombaauto kdykoli zastavit nebo zcela ukončit bez předchozího upozornění.
 2. Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění Bombaauto měnit a upravovat.
 3. Vyhrazujeme si právo mít rozhodující slovo ve sporech s uživateli nebo mezi uživateli.
 4. Uživatelé nemohou uplatňovat náhradu škody, slevu nebo vyrovnání na Bombaauto nebo ani z důvodu ušlých zisků, poškození dobrého jména nebo cti apod.
 5. Bombaauto ani jeho provozovatel negarantují 100% dostupnost služeb. Uživatel souhlasí, že nebude vymáhat jakékoli kompenzace v případě výpadků nebo nefunkčnosti služeb.
 6. Vyhrazujeme si právo tyto obchodní podmínky, nebo kteroukoli jejich část, kdykoli změnit bez předchozího upozornění.
 7. Pokud dojde ke změně podmínek, uživatel s nimi automaticky souhlasí použitím našich služeb.
 8. Seznámení se s obsahem podmínek a jejich aktualizací je povinností uživatele.
 9. Uživatel je na obchodní podmínky dostatečně upozorněn při registraci.
 10. Vyhrazujeme si právo odmítnout poskytování Služby komukoli, kdykoli a bez uvedení důvodu.
 11. Vyhrazujeme si právo zrušit uživatelské jméno nebo kterýkoli účet, který je neaktivní, porušuje copyright, ochranné známky, mohl by uvádět jiné uživatele v omyl nebo porušuje dobré mravy.
 12. Vyhrazujeme si právo měnit nebo mazat názvy uživatelských účtů nebo jakékoli texty, které jsou v rozporu s dobrými mravy a s těmito Obchodními podmínkami.
 13. Dle vlastního uvážení můžeme smazat Obsah nebo účet, který budeme považovat za protizákonný, urážlivý, pomlouvačný, obscénní nebo jinak nepřijatelný nebo který nějakým způsobem porušuje autorské právo nebo tyto obchodní podmínky. Není to však naší povinností.
 14. Vyhrazujeme si právo odebrat uživatelům uživatelská jména ve prospěch společností nebo uživatelů, kteří mají na tato jména právní nárok nebo jsou ochrannou známkou.
 15. Uživatel svojí registraci nemůže vymáhat, vynucovat ani se jí dožadovat.
 16. Nabádáme uživatele, aby se k ostatním uživatelům chovali vždy slušně, s respektem a aby se řídili těmito Obchodními podmínkami.

2. Základní podmínky

Povinnosti

 1. Prodávající a kupující musí být starší 18 let.
 2. Uživatel je zodpovědný za veškerou aktivitu pod svým účtem.
 3. Uživatel nesmí urážet nebo jakkoli obtěžovat jiné uživatele ať už v komentářích, formulářích, emailech, telefonicky, přes sms nebo jakýmkoli jiným způsobem.
 4. Uživatel nesmí publikovat nebo ukládat na servery Bombaauto nevhodné materiály, obrázky nebo texty.
 5. Uživatel nesmí publikovat nebo ukládat na servery Bombaauto materiály, které by mohly jiné uživatele uvést v omyl nebo v nich vzbuzovat falešnou představu o stavu věci.
 6. Uživatel je zodpovědný za bezpečnost svého hesla.
 7. Uživatel se nesmí jakýmkoli způsobem snažit proniknout do účtů jiných uživatelů nebo jiným způsobem poškozovat, snižovat kvalitu či diskreditovat Služby, které Bombaauto poskytuje.
 8. Uživatel nesmí uvádět jiné uživatele v omyl.
 9. Uživatel nesmí využívat Službu Bombaauto k jakýmkoli nelegálním nebo protiprávním účelům. Každý kdo využívá služeb Bombaauto je povinen dodržovat platné zákony a právní předpisy ve své zemi.
 10. Uživatel nesmí kopírovat, upravovat, měnit, rozšiřovat, prodávat nebo pronajímat naše Služby stejně jako nesmí provádět reverse engineering nebo jinak manipulovat se zdrojovým kódem.
 11. Uživatel je zodpovědný za svojí činnost a všechna data, ať už uživatelské jméno, texty, fotografie, obrázky, loga, videa, profil, odkazy atd., která na Službě Bombaauto zveřejní nebo uloží. Tato data jsou dále označována jako "Obsah".
 12. Pokud obchodní podmínky neuvádějí jinak, řídí se uživatelé občanským zákoníkem.
 13. Uživatel ručí za pravdivost údajů a fotografií vozidel. Přesto informace a materiály nemohou dát vzniknout nároku na odškodné nebo jiné vyrovnání, kompenzaci, náhradu apod. Uživatel se zavazuje, že ostatní uživatele záměrně neuvede v omyl.

Zákazy

 1. Nesmíte uvádět kohokoli v omyl na jiných službách než je Bombaauto v souvislosti se Službou Bombaauto. Nesmíte za Bombaauto vydávat Služby na jiných serverech nebo zřizovat jiné stránky, kterými byste uváděl/a jiné v omyl nebo je nějak poškozoval/a.
 2. Nesmíte scrapovat, cachovat nebo automatizovaně procházet (crawl) obsah na Bombaauto a to ani fotografie uživatelů nebo jejich profily.
 3. Nesmíte zasílat nevyžádané emaily nebo komentáře (spam) ostatním uživatelům ani nikomu jinému.
 4. Nesmíte rozšiřovat červy (worms), viry, spyware nebo jakýkoli jiný kód, který má za cíl škodit nebo neoprávněně získávat data.
 5. Při používání služeb Bombaauto nesmíte dělat nic, co by bylo v rozporu s platným právním řádem (včetně autorských práv) ve vaší zemi.
 6. Ke službám Bombaauto nesmíte přistupovat jiným než námi povoleným způsobem přes námi poskytnuté rozhraní.
 7. Nesmíte přistupovat k API Bombaauto žádným jiným způsobem, než pomocí aplikací Bombaauto k tomu určených.
 8. K používání našich URL ke komerčním účelům musíte mít náš písemný souhlas.
 9. Uživateli můžeme odepřít služby bez uvedení důvodu.
 10. Uživatelé, které Bombaauto vyjmulo ze Služeb nesmí v používání Bombaauto pokračovat nebo si založit nový účet.

Porušení podmínek má za následek zrušení účtu na Bombaauto.

Souhlasíte s tím, že Bombaauto ani jeho provozovatel není, a být ani nemůže, zodpovědný za Obsah, který je uložen na Bombaauto.

Bombaauto používáte na vlastní riziko.

Bombaauto je nabízen k užívání tak „jak je“ a tak „jak je dostupný“ bez jakýchkoli záruk.

Pokud Bombaauto používáte za účelem podnikání, pak se zavazujete, že nevznesete žádné nároky, neprovedete žádné právní kroky v souvislosti s používáním Služeb nebo z důvodu nedodržení těchto Obchodních podmínek, včetně zodpovědnosti nebo finančního plnění vzešlých z těchto nároků, ztrát, škod, soudní pře, vedení sporu nebo výdajů na advokáta nebo vzešlých z jednání třetí strany.

Bombaauto po vás může a bude vymáhat škodu, kterou mu způsobíte.

3. Odpovědnost za Obsah

 1. Obsah je přebírán od třetích stran nebo je vytvářen uživateli. Za jeho správnost ani pravdivost neneseme žádnou zodpovědnost.
 2. Neneseme žádnou odpovědnsot za obsah na serverech, na které se odkazuje z Bombaauto.
 3. Všechny materiály, stránky, weby a služby dostupné přes odkazy, navštěvují uživatelé pouze na vlastní riziko a souhlasí s tím, že tyto materiály, stránky, weby a služby nemusejí být funkční nebo mohou obsahovat jiný než odkazovaný obsah. Bombaauto za externí odkazy nenese žádnou odpovědnost.
 4. Neneseme odpovědnost za přímé, nepřímé nebo jakékoli jiné škody (ušlý zisk, vynaložené náklady, cestovné apod.), které vzniknou v důsledku použití Obsahu nebo informací umístěných na Bombaauto nebo na stránkách na které se z Bombaauto odkazuje.
 5. Z důvodu možných výpadků je nutné, aby uživatelé měli vlastní zálohu Obsahu, pokud by jim jeho ztráta způsobila nepříjemnosti nebo dokonce škody. Nezodpovídáme za ztrátu jakéhokoli Obsahu nebo jeho části.

4. Vlastnická práva k Obsahu

Bombaauto si nečiní nárok na žádný obsah, který na naše Služby umístí uživatelé. Uživatelům jsou ponechána všechna práva k jejich Obsahu. Umístěním, publikováním, uploadováním nebo postováním (posting) Obsahu dáváte Bombaauto celosvětové neexkluzivní plné právo tento Obsah používat, upravovat, mazat, vytvářet odvozeniny, dávat veřejně k dispozici a veřejně zobrazovat, reprodukovat, překládat a distribuovat bez omezení a bez licenčních poplatků a to buď jenom částečně nebo vcelku jakýmkoli způsobem. Bombaauto je veřejná služba. Z toho vyplývá, že Obsah může být dohledatelný přes vyhledávače, může být sdílen na sociálních sítích apod.

Uživatelé souhlasí s tím, že jejich Obsah může být zobrazován s reklamami a komerčními sděleními i jako jejich součást. Bombaauto vás na to nemusí upozorňovat ani to dopředu nijak avizovat.

Uživatelé ručí za to:

 • že mají práva k Obsahu, který na naše Služby umisťují nebo k tomu mají svolení od držitele autorských práv.
 • že Obsah neporušuje autorská práva, copyright, intelektuální vlastnictví, práva na ochranu soukromí atd. nebo práva jiných osob.
 • že Obsah není porušením smluvních ujednání uživatele s třetí stranou.

Vlastní obsah který vytváří Bombaauto dáváme uživatelům k dispozici pod omezenou a odvolatelnou licencí, která jim umožňuje reprodukovat a zobrazovat obsah (s vyjímkou softwarového kódu) k jejich soukromému použití.

Uživatelům není povoleno, kromě vyjímek uvedených v těchto obchodních podmínkách, Obsah na Bombaauto kopírovat, upravovat, překládat, publikovat, vysílat, přenášet, distribuovat, zobrazovat nebo prodávat.

Bombaauto může Obsah zobrazovat jinak nebo v jiném formátu než jak ho poskytli uživatelé.

Po zrušení uživatelského účtu může na Bombaauto zůstat Obsah uživatele z komerčních důvodů, z důvodu celistvosti dat, odkazování apod.

Vážíme si zpětné vazby, kterou nám uživatelé poskytnou. Při poskytování zpětné vazby souhlasíte, že s ní můžeme nakládat jak uznáme za vhodné, můžeme jí zveřejňovat apod. Zpětná vazba nedává vzniknout nároku na odměnu nebo jakýmkoli závazkům vůči uživateli, který zpětnou vazbu poskytl. Zpětnou vazbu uživatelé poskytují zdarma, bez jakéhokoli omezení a bez nároku na odměnu, slevu apod.

5. Obchodník

Obchodník je uživatel, který Bombaauto používá v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti, ať už za účelem prodeje vozidel, služeb, dílů apod.

 1. Prodávající nebo Obchodníci jsou uživateli a musí se řídit podmínkami, které se na uživatele vztahují.
 2. Prodávající a Obchodníci se řídí obchodním zákoníkem pokud není ve smluvních podmínkách uvedeno jinak.
 3. Pokud si uživatel pomocí Bombaauto koupí vozidlo, dojde ke vzniku smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Bombaauto není součástí tohoto dvoustranného vztahu.
 4. Kupující uplatňuje všechny svoje nároky vůči prodávajícímu v rámci jejich dvoustranného smluvního vztahu, stejně jako reklamace atd.
 5. Obchodník garantuje, že je autorizovaným zástupcem společnosti, kterou zastupuje a že tato společnost souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.
 6. Obchodník (fyzická osoba nebo podnikatelský subjekt) se zavazuje, že při registraci uvede aktuální a pravdivé údaje včetně úplných fakturačních údajů nutných pro vystavení daňového dokladu.
 7. Před schválením Obchodníka budou všechny údaje ověřeny. Pokud údaje nebudou souhlasit, registrace bude zamítnuta. Registrace může být zamítnuta i bez uvedení důvodu.
 8. Obchodník svojí registraci nemůže vymáhat.
 9. Bombaauto má právo Obchodníkovi registraci kdykoli zrušit nebo jeho účet kdykoli smazat bez uvedení důvodu.

6. Aukce

Uživatel nemá právo účastnit se a přihazovat na aukci. Pokud by se tak stalo, Bombaauto nebo prodávající má právo odmítnout jeho nabídku bez uvedení důvodů.

Prodávající může odmítnout nejvyšší nebo první nabídku (dle typu aukce) a prodávanou věc neprodat. Uživatelé souhlasí s tím, že je pouze na prodávajícím, jak s výsledky aukce naloží.

Aukce pro Obchodníky

Obchodník se zavazuje, že příhoz na vozidlo je neodvolatelný.

Obchodník se zavazuje, že uhradí fakturu/daňový doklad do data splatnosti (datum připsání fakturované částky na účet) a zakoupené vozidlo odebere v dohodnutém termínu. Termínem „koupit v aukci“ se rozumí situace, kdy obchodník na vozidlo v aukci přihodí nejvyšší nebo první částku (dle typu aukce) ze všech přihazujících Obchodníků a aukce je posléze jeho příhozem ukončena.

Obchodník souhlasí, že zná stav vozidla, na které přihazuje.

Bombaauto si vyhrazuje právo do aukcí zasahovat jak uzná za vhodné a to bez uvedení důvodu. Zavazuje se však, že nebude svévolně nebo bezdůvodně nerespektovat výsledky aukcí.

Aukcí se mohou účastnit všichni ověření uživatelé. Uživatelé, kteří nejsou Obchodníky, se ověří registrací přes OpenID.

7. Právo odstoupit od smlouvy

Uživatel nemá právo odstoupit od smlouvy na poskytované služby. Služby jsou poskytovány od okamžiku zaplacení.

Uživatel nemá právo na vrácení peněz. K plnění smlouvy formou Služby dochází bez prodlení po provedení úhrady ve prospěch Bombaauto.

8. Ochrana osobních údajů

Bombaauto neshromažďuje žádné informace osobního charakteru nebo informace, které by spadaly do kompetence Zákona o ochraně osobních údajů (Zákon 101/2000 Sb.). Bombaauto nakládá pouze s údaji, které jsou veřejně dostupné (např. v obchodním rejstříku www.justice.cz). Bombaauto tyto údaje využívá pro svoje vnitřní potřeby nebo pro potřeby kontaktu uživatelů s obchodníkem.

9. Mobilní software

Tyto podmínky se vztahují na používání mobilního software který uživatelům Bombaauto poskytuje k dispozici např. na iTunes, Google Play (Android Market), Windows Phone Marketplace apod.

Uživatel je povinen se seznámit s podmínkami společností od kterých si mobilní software stahuje, např. iTunes Apple, Google Play, Windows Phone Marketplace Microsoft atd.

10. Řešení sporů

Souhlasíte, že při jakémkoli sporu s Bombaauto nejdříve kontaktujete podpora@bombaauto.cz a pokusíte se spor řešit s námi neformálně. Pokud se spor nepodaří vyřešit neformálně, pak souhlasíte s tím, že o věci bude rozhodovat námi vybraný rozhodce. Náklady na rozdhodčí řízení, náklady na advokáty, výdaje na znalecké posudky a další výdaje související se sporem po vás můžeme vymáhat soudně.

11. Závěrečná ustanovení

Registrací uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Uživatelé mohou kdykoli požádat o zrušení registrace na emailu podpora@bombaauto.cz.

Pokud je některá z částí těchto Obchodních podmínek v rozporu se zákonem nebo je neaplikovatelná, pak pozbývá platnosti. Ostatní části těchto Obchodních podmínek v platnosti zůstávají.

Uživatel automaticky souhlasí s aktualizovanými podmínkami pokud naše Služby používá po poslední změně. Datum poslední změny je vždy uvedeno na začátku Obchodních podmínek. Pokud s aktualizovanými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte používat naše Služby.

Věci, které neupravují Obchodní podmínky serveru Bombaauto se řídí občanským zákoníkem. V případě společností a firem se řídí obchodním zákoníkem (Zákon č. 513/1991 Sb.).

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně těchto Obchodních podmínek, kontaktujte nás na podpora@bombaauto.cz

Obchodní podmínky jsou platné od 26.4.2012.